1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celach wyraźnie określanych przez Administratora jest Q Media Renata Adamczyk, z siedzibą w Krakowie, na ul. Nad Potokiem 25/28, 30-830 Kraków „Administrator”).

 2. Korzystanie z podstawowej wersji strony internetowej nie wymaga podania danych osobowych, wymaga tego korzystanie z aplikacji, formularza zgłoszenia oraz korzystanie z usług Administratora.

 3. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych, w tym udostępnionych przez użytkowników strony internetowej, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu świadczenia usług serwisowych, a w szczególności w wykonaniu zawartych umów o świadczenie usług serwisowych, w celu przyjmowania zleceń, kontaktu z Panią/Panem, odesłania sprzętu. Administrator przetwarza  Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej „RODO”) – tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i  wykonania umowy, której Państwo jesteście stroną.

 5. Administrator może gromadzić następujące Pana/Pani dane osobowe: dane podane przez Pana/Panią w Formularzu zgłoszenia oraz aplikacji, podane dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwa), dane adresowe, dane kontaktowe (e-mail, telefon), dane przekazane przez Panią/Pana konieczne do świadczenia usługi serwisowej w konkretnej sprawie.

 6. Czas przetwarzania i przechowywania Pani/Pana danych jest ograniczony do okresu przedawnienia roszczeń wynikających z podstaw przetwarzania, a po tym okresie będą one anonimizowane bądź usuwane.

 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy  z Administratorem oraz korzystania z aplikacji.

 8. Administrator będzie przekazywał Państwa dane osobowe tylko swoim dostawcom, którym zlecił usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych  np. dostawca usług IT, dostawca usług księgowych, dostawca usług prawnych. Wszystkie podmioty, którym będą przekazywane Państwa dane osobowe będą je przetwarzać na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z poleceniami Administratora.

 9. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. Prawo uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Pana/Pani dotyczące, a jeżeli ma to miejsce do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji: a) cele przetwarzania; b) kategorie odnośnych danych osobowych; c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych; d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu; e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle; h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

  2. Prawo żądania sprostowania i uzupełnienia swoich danych osobowych.

  3. Prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem.

  4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem.

  5. Prawo  wyrażenia  sprzeciwu wobec  przetwarzania swoich  danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

  6. Prawo  do przenoszenia  swoich danych osobowych,  tj. prawo otrzymania od Administratora  swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać aby Administrator przesłał te dane do innego administratora. Administrator dokona takiego przesłania jeżeli będzie to technicznie możliwe.   Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych osobowych, które Administrator przetwarza w związku z zawartą z Państwem umową lub na podstawie Państwa zgody.

 10. Mogą Państwo  realizować prawa, o których mowa w ustępie 9 kontaktując się z Administratorem według danych wskazanych w ustępie 1.

 11. Przysługuje Państwu  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego w rozumieniu RODO) w zakresie przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych w sposób i w trybie określonym w przepisach RODO oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 12. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

 13. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ( w tym w formie profilowania).

 

CZYM SĄ PLIKI COOKIES?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Są one przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu oraz aplikacji. Cookies najczęściej zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

RODZAJE PLIKÓW COOKIES

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej, wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub aplikacji. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

 


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Umowa licencyjna (EULA)

 

1. WPROWADZENIE

1.1 Niniejsza umowa licencyjna aplikacji Quadralite: light controller ("Umowa") określa prawa i obowiązki użytkownika aplikacji Quadralite: light controller ("Aplikacja") dostarczonej przez Q Media Renata Adamczyk siedzibą w Krakowie („Licencjodawca”) przeznaczonej do sterowania urządzeniami marki Quadralite.

1.2 Niniejsza Umowa dotyczy korzystania z Aplikacji przez użytkownika („Użytkownik”) w znaczeniu zdefiniowanym w niniejszej umowie. Użytkownicy nieposiadający urządzeń marki Quadralite, nie mogą korzystać z niniejszej Aplikacji. W przypadku wątpliwości czy dany podmiot posiada status Użytkownika wątpliwości w tym zakresie rozstrzyga Licencjodawca.

1.3 Użytkownik może korzystać z Aplikacji wyłącznie zgodnie jej celem i przeznaczeniem, bez prawa sublicencjonowania czy udostępniania Aplikacji innym Użytkownikom.

1.4 Korzystanie z Aplikacji wymaga uprzedniej akceptacji postanowień niniejszej Umowy. Przez dostęp lub korzystanie z Aplikacji, Użytkownik potwierdza, że ​​przeczytał, zrozumiał i zgadza się przestrzegać postanowienia niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa może zostać uzupełniona o dodatkowe umowy, które mogą mieć zastosowanie do nabycia lub korzystania z określonych funkcji lub produktów oferowanych przez Aplikację.

1.5 Instalacja i użytkowanie aplikacji jest równoznaczne z akceptacją umowy licencyjnej.

1.6 Q Media Renata Adamczyk zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy i wszelkich innych dokumentów mających zastosowanie do Aplikacji, od czasu do czasu, według własnego uznania, bez uprzedzenia. W takim przypadku, Q Media Renata Adamczyk poinformuje Użytkowników o powyższych zmianach i miejscu ich publikacji.

1.7 Korzystanie z Aplikacji nie wymaga uiszczenia opłaty licencyjnej.

1.8 Q Media Renata Adamczyk nie odpowiada za zaniechania podjęte przez Użytkowników używających Aplikacji.

1.9 Q Media Renata Adamczyk dołoży należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Aplikacji. Jednak w przypadku nieprawidłowego działania Aplikacji będącego skutkiem działań lub zaniechań Q Media Renata Adamczyk całkowita odpowiedzialność Q Media Renata Adamczyk ograniczona jest do szkody rzeczywistej, Q Media Renata Adamczyk nie ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowe działanie Aplikacji w wyniku działań osób trzecich (np. ataku hakerskiego) lub działań bądź zaniechań Użytkownika (np. nie posiadania oprogramowania antywirusowego).

 

2.DEFINICJE

2.1 Pojęcia użyte w niniejszej umowie oznaczają "Użytkownika" oznacza osobę fizyczną zainteresowaną korzystaniem z urządzeń marki Quadralite lub korzystającą z Aplikacji zgodnie z oddzielnym regulaminem przeznaczonym dla Użytkownika. "Aplikacja" oznacza aplikację Quadralite: light controller dostarczoną przez Q Media Renata Adamczyk z siedzibą w Krakowie przeznaczoną do sterowania urządzeniami marki Quadralite. „Licencjodawca " oznacza Q Media Renata Adamczyk z siedzibą w Krakowie. We wszystkich sprawach dotyczących stosowania Aplikacji należy skontaktować się z Licencjodawcą pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

3.UPRAWNIENIA DO UŻYWANIA APLIKACJI

3.1 Użytkownicy mogą korzystać z Aplikacji wyłącznie zgodnie jej celem i przeznaczeniem, bez prawa sublicencjonowania czy udostępniania Aplikacji innym Użytkownikom.

 

4. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

4.1 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Q Media Renata Adamczyk z siedzibą w Krakowie jest właścicielem wszelkich praw, tytułów i udziałów w aplikacji Quadralite: light controller oraz wszelkich treści dostępnych za pośrednictwem aplikacji Quadralite: light controller, w tym w szczególności wszelkich Praw własności intelektualnej. „Prawa własności intelektualnej”, które oznaczają:

      A - wszelkie patenty, wnioski o przyznanie ochrony patentowej oraz certyfikaty wynalazków;

      B - wszelkie osobiste i majątkowe prawa autorskie;;

      C - wszelkie znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe i wzornictwo;

      D - wszelkie prawa do tajemnic handlowych, wiedzy specjalistycznej oraz informacji poufnych; a także inne prawa własności intelektualnej, objęte ochroną przez wszelkie przepisy prawa albo międzynarodowe konwencje na całym świecie.

4.2 Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie: usuwać, ukrywać, kasować ani modyfikować żadnych znaków towarowych, informacji dotyczących praw autorskich ani innych informacji dotyczących praw własności intelektualnej umieszczonych, zawartych lub udostępnianych w połączeniu z aplikacją Quadralite: light controller.

 

5.WYMAGANIA TECHNICZNE

5.1 W celu korzystania z Aplikacji, Użytkownika powinien posiadać urządzenie umożliwiające dostęp do Internetu oraz Bluetooth. Aplikacja jest dostępna w sklepie dostępnym przez urządzenia mobilne:

      A - Google Play (dla systemu Android)

5.2 Pobranie i zainstalowanie Aplikacji z innych źródeł niż te wskazane powyżej, stanowi naruszenie Regulaminu. Powyższe nie dotyczy urządzeń mobilnych, na których aplikacja preinstalowana była fabrycznie, a firma Q Media Renata Adamczyk wyraził na to zgodę.

5.3 Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Aplikacji wynikające z wadliwego działania sprzętu czy interakcji z innym oprogramowaniem Użytkownika.

5.4 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Aplikacja powoduje automatyczne nawiązywanie połączenia z siecią internet w celu:

      A - sprawdzenia dostępności nowej wersji Aplikacji

      B - połączenia z serwisami internetowymi, które stanowią własność Licencjodawcy

      C - połączenia z serwisami internetowymi, które współpracują z Licencjodawcą

5.5 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Aplikacja powoduje połączenie przez bluetooth z urządzeniami marki Quadralite w celu:

      A - sterowania urządzeniami marki Quadralite

 

6.PRYWATNOŚĆ I DANE OSOBOWE

6.1 Licencjodawca nie powierza do przetwarzania innym Użytkownikom danych osobowych ani nie odpowiada za zakres danych Użytkowników. Dane osobowe podawane w aplikacji traktowane są jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

6.2 Dane osobowe przetwarzane są:

      A - zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych

      B - zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności

      C - w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą

6.3 Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6.4 Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Licencjodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6.5 Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

6.6 Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

6.7 Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

6.8 Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas.

6.9 Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych Licencjodawcy lub jego następców drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U z 2002 nr 144 poz . 1204 z późniejszymi zmianami).

 

7.WYPOWIEDZENIE

7.1 Licencja może zostać rozwiązana w każdym przypadku określonym przez obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia niniejszej Umowy.

7.2 Strony zgadzają się, że termin wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc.

 

8.ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

8.1 Wszelkie spory wynikające lub związane z przedmiotem umowy będą ostatecznie rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Licencjodawcy.

8.2 Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej

 

9.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1 Postanowienia niniejszej Umowy są rozdzielne. Nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie będzie miała wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień, a każde postanowienie będzie zrealizowane w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

9.2 Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem 10.11.2020 r.